Call : 082-632-1604

เจ้าของธุรกิจ

replicas relojes suizos coming soon!

ปริญญาตรี ทุกเล่ม ทุกสถาบัน

สำหรับน้องๆที่เรียนสาขาบัญชีและบริหาร โดยพี่ๆเปิดสอนทุกวิชาไม่ว่าจะเป็น บัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน บัญชีขั้นกลาง บัญชีขั้นสูง บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร โดยพี่ๆติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาลงกรณ์ link: https://www.topreplica.biz/

ปริญญาโท

เน้นไปที่การคิดวิเคราะห์ สรุป และเกร็งแนวข้อสอบ ทั้งหลักสูตรธรรมดาและหลักสูตรนานาชาติ replique montre

หลักสูตรนานาชาติ BBA (จุฬาฯ ธร

ทางโรงเรียนเราเฉพาะทางด้านการสอนหลักสูตรอินเตอร์ เพราะพี่ๆทั้งหมดจบจากจุฬาฯ และด้วยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดกับน้องๆอินเตอร์ จึงทำให้พี่ๆเป็นที่บอกต่อมากมายของน้องๆ BBA replica rolex จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และอินเตอร์ที่ต่างๆ replique rolex

การเงิน ( Finance) เศษฐศาสตร์ ( Econo

วิชาทางด้านบริหารธุรกิจทาง โรงเรียนเราไม่ได้มีแค่บัญชี เรายังมีการเงิน และ เศษฐศาสตร์ replica horloges ซึ่งพี่ๆทุกคนมีประสบการณ์ทางด้านการสอนและการทำงานที่พร้อมจะถ่ายทอดให้น้องๆ

Rate & Price

Topic 1 hours 10 hours 15 hours
บัญชีปริญญาตรี( 1 คน) นานาชาติ 650/คน 6000/คน -
บัญชีปริญญาตรี( 2 คน) นานาชาติ 400/คน 3500/คน -
บัญชีปริญญาตรี( 3 คน) นานาชาติ 350/คน 3000/คน -
ผู้สนใจทั่วไป 800/คน 7500/คน -
สำหรับน้องๆที่ศึกษาต่อต่างประเทศ 800/คน 7500/คน -
บัญชีปริญญาโท 700/คน 6500/คน -
บัญชีปริญญาตรี( 1 คน) 600 5500 -
บัญชีปริญญาตรี 2 คน ุ400/คน 3500/คน -