Call : 086-804-4623

>> The Best tutor accounting in town.

SIA specification

quick download standards

Do you want to be fun and success!!

ติวเตอร์พี่เบิร์ด
เอกพล เพ็ชรจีด 
การศึกษา
ปริญญาตรี เอกการบัญชี   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทำงาน
-เป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ประจำสถาบัน i-sac
-เป็นติวเตอร์บัญชีตั้งแต่สมัยเรียนจบ และได้เปิดสถาบันติวเตอร์พี่เบิร์ด โดยติวทั้งปริญญาตรีและโท
และ ผู้สนใจทางบัญชี
-กรรมการผู้จัดการบริษัท KGB Accounting & 
Service ( www.kgbaccounting.com)
- เป็นเจ้าของบบล็อกเกอร์ www.บัญชีและภาษี.com